ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุวัดดอนตะโหนด สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 15 ติดต่อสอบถาม โทร.085-449-2456

ประวัติเจ้าอาวาส

ลำดับเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด  นับแต่เริ่มต้นตั้งวัด  มาจนถึงปัจจุบัน  มีดังนี้

 

รูปที่ ๑  พระสมุห์เขียว
เป็นผู้ก่อตั้งวัดดอนตะโหนด  ปัจจุบันไม่ทราบประวัติความเป็นมาของท่าน
รูปที่ ๒  พระอาจารย์พุฒ
เดิมอยู่บ้านม่วง  ต.โพสังโฆ  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี
รูปที่ ๓  พระอาจารย์ฉัน
เดิมอยู่บ้านยางต้นเดียว  ต.โพทะเล  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี
รูปที่ ๔  พระครูหวน  สจฺจญาโณ
  บ้านอยู่ใต้วัดดาวเรือง  โดยบวชมาจากที่อื่นแล้วจึงมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดดอนตะโหนด  มีความเชี่ยวชาญทางด้านยาแผนโบราณ  เป็นที่ยอมรับนับถือของคณะศิษยานุศิษย์อย่างมาก     ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๕๑๓
รูปที่ ๕  พระอาจารย์ห่อ  สํวโร
บ้านเดิมอยู่วัดสิงห์สุทธาวาส  มาบวชที่วัดดอนตะโหนดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๒๒
รูปที่ ๖  พระอาจารย์ทองย้อย 
บวชที่วัดดอนตะโหนด  คนโพทะเล   จบนักธรรมตรี  จบ ป. ๔  บ้านเดิมอยู่ที่บ้านโพทะเล  บวชที่วัดดอนตะโหนด  มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสูนฝี  พ่นงูสวัด  รักษาโรคขยุ้มตีนหมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๔
รูปที่ ๗  พระอธิการแกะ 
สอบได้นักธรรมตรี   บวชอยู่ประมาณ   ๔-๕ พรรษาจึงลาสิกขา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๗
รูปที่ ๘  พระครูปคุณวิหารการ 

ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๔๖ ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิหารการเมื่อ

รูปที่ ๙  พระจอม  จนฺทิโก 

( รักษาการเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗)

สถานะเดิม

-เดิมชื่อนายจอม  สุนทร  อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ ม.๘ ต.โพทะเล        อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี

รูปที่ ๑๐  พระครูภาวนาสิงหเขต.วิ (สมเกียรติ  ฐานุตฺตโร)

-ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส     ตั้งแต่ วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๘

-บ้านเดิมอยู่บ้านเลขที่  ๑๕ หมู่ที่  ๑๓             ต.โพสังโฆ  อ.ค่ายบางระจัน             จ.สิงห์บุรี

-เกิดเมื่อ วันพุธที่  ๑๔ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔

-อุปสมบทเมื่อ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๕

-ณ อุโบสถวัดสิงห์สุทธาวาส  ต.โพสังโฆ  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี

-สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย        สังกัดวัดดอนตะโหนด                  ต.โพทะเล   อ.ค่ายบางระจัน          จ.สิงห์บุรี

– ได้รับแต่งตั้งเจ้าอาวาสเมื่อวันที่  ๒๒  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

-ปัจจุบัน  เป็นครูพระสอนศีลธรรม  ร.ร.โพธิ์ทะเลสามัคคี

วิทยฐานะ 

-จบปริญญาตรี  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-จบนักธรรมชั้นเอก  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

-จบหลักสูตร  ป.บส.  (ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์)  ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  ต.จักรสีห์  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี

-จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิปัสสนาภาวนา  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-ความสามารถพิเศษ ด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐาน

Facebook Comments

วัดดอนตะโหนด Frontier Theme